Regulamin korzystania z aplikacji mobilnej EpiWays

§ 1

 1. Regulamin określa zasady korzystania z aplikacji mobilnej EpiWays.
 2. Aplikacja ma na celu umożliwienie pacjentom chorującym na epilepsję monitorowania stanu zdrowia, a także przesyłania informacji o atakach padaczki do lekarza prowadzącego oraz otrzymywanie od niego porad za pośrednictwem sieci Internet.

§ 2

Występujące w tekście Regulaminu i dokumentów stanowiących jego załączniki sformułowania mają następujące znaczenie:

§ 3

 1. Aplikacja umożliwia Użytkownikowi korzystanie z następujących funkcji:
  1. Dziennik zdarzeń – umożliwiającej Użytkownikowi wprowadzenie i zapisanie w pamięci serwera zewnętrznego informacji dotyczących stanu zdrowia Użytkownika w danym czasie - utworzenie listy wpisów wraz z możliwością późniejszego dostępu do zapisanych treści,
  2. Konsultacja – umożliwiającej Użytkownikowi przesyłanie informacji wprowadzonych do Dziennika zdarzeń i innych wiadomości do Lekarza prowadzącego oraz otrzymywanie od niego odpowiedzi za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Rozpoczęcie korzystania z Aplikacji przez Użytkownika może nastąpić jedynie po zapoznaniu się przez Użytkownika z treścią Regulaminu wraz z załącznikami i zaakceptowaniu zawartych w nich postanowień, wyrażeniu przez Użytkownika zgody na przetwarzanie i udostępnianie przez Usługodawcę danych osobowych Użytkownika w sposób określony w Polityce Prywatności oraz po zainstalowaniu Aplikacji na Urządzeniu mobilnym Użytkownika i dokonaniu rejestracji.
 3. Zainstalowanie Aplikacji na Urządzeniu mobilnym Użytkownika następuje poprzez pobranie jej ze Sklepu Google Play lub AppStore.
 4. Rejestracja Użytkownika przebiega następująco:
  1. podczas wizyty u Lekarza prowadzącego Użytkownik zainteresowany rozpoczęciem korzystania z Aplikacji wypełnia formularz rejestracyjny podając następujące dane osobowe: imię i nazwisko, numer PESEL, numer telefonu komórkowego oraz adres e- mail. Wraz z wypełnieniem formularza Użytkownik składa pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na udostępnienie przez Lekarza prowadzącego tych danych, a także danych o stanie jego zdrowia Usługodawcy, a także oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych Użytkownika, które zostaną wprowadzone przez niego do Aplikacji oraz udostępnione Usługodawcy przez Lekarza prowadzącego w celu prawidłowego świadczenia Usług;
  2. za pośrednictwem Aplikacji serwerowej Lekarz prowadzący wysyła Użytkownikowi zaproszenie do pobrania aplikacji na numer telefonu komórkowego podany w formularzu rejestracyjnym, zaproszenie to Użytkownik otrzymuje w postaci wiadomości SMS zawierającej link do Sklepu Google Play lub AppStore, z których może pobrać aplikacje;
  3. po pobraniu i zainstalowaniu aplikacji na Urządzeniu mobilnym Użytkownik proszony jest o wprowadzenie numeru telefonu komórkowego podanego w formularzu rejestracyjnym, wprowadzenie przez Użytkownika numeru telefonu powoduje wygenerowanie wiadomości SMS zawierającej numer PIN Użytkownika umożliwiający mu zalogowanie się do Aplikacji.
  4. proces rejestracji zostaje zakończony poprzez zalogowanie Użytkownika do Aplikacji przy pomocy danych logowania tj. numeru telefonu oraz numeru PIN
 5. Rejestracja Użytkowników, którzy pobrali Aplikację bezpośrednio ze Sklepu Google Play lub AppStore następuje w sposób opisany w ust. 4 lit c) i d), przy czym po uruchomieniu Aplikacji Użytkownik proszony jest o podanie numeru telefonu, na który wysłana zostanie wiadomość z wygenerowanym kodem PIN.
 6. Akceptacja Regulaminu odbywa się po pierwszym zalogowaniu do Aplikacji poprzez naciśnięcie przycisku „Akceptuję” w oknie dialogowym umożliwiającym zapoznanie się z aktualną wersją Regulaminu bezpośrednio po uruchomieniu Aplikacji. Wraz z akceptacją Regulaminu dochodzi do zawarcia pomiędzy Użytkownikiem i Usługodawcą umowy o świadczenie Usług za pośrednictwem Aplikacji.
 7. Składając dyspozycję pobrania i zainstalowania Aplikacji na Urządzeniu mobilnym Użytkownik zgłasza żądanie dotyczące natychmiastowego rozpoczęcia świadczenia usług przez Usługodawcę i tym samym wyłączone zostaje przysługujące mu na podstawie ustawy o prawach konsumenta prawa do odstąpienia od umowy.

§ 4

 1. Po pierwszym uruchomieniu Aplikacji Użytkownik otrzymuje możliwość bezpłatnego korzystania z wszystkich funkcji Aplikacji.
 2. Korzystanie z funkcji Dziennik zdarzeń jest bezpłatne w całym okresie korzystania z Aplikacji przez Użytkownika.
 3. Korzystanie z funkcji Konsultacja możliwe jest wyłącznie wtedy, gdy Lekarz prowadzący danego Użytkownika współpracuje z Usługodawcą i posiada zainstalowaną Aplikację serwerową umożliwiającą odbieranie i przesyłanie wiadomości do Użytkownika. Możliwość bezpłatnego korzystania z funkcji Konsultacja po pierwszym uruchomieniu Aplikacji jest ograniczona do dwóch jednostek, po wykorzystaniu których dalsze korzystanie z funkcji Konsultacja wymaga wykupienia przez Użytkownika pakietu jednostek. Wysokość opłat za korzystanie z funkcji Konsultacja regulowana jest Cennikiem usług.
 4. Usługodawca umożliwia Użytkownikowi dokonanie płatności za pakiet jednostek w formie bankowego przelewu elektronicznego lub płatności kartą. Płatności obsługuje PayU, więcej informacji na stronie payu.pl.

§ 5

 1. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Aplikacji są następujące:
 2. Urządzenie mobilne Użytkownika musi mieć zainstalowany jeden z systemów operacyjnych: Android w wersji 4.0.3 lub wyższej , iOS w wersji 8.0 lub wyższej
 3. Urządzenie mobilne Użytkownika powinno mieć aktywny dostęp do sieci Internet
 4. Niedostosowanie się Użytkownika do ww. wymagań technicznych może uniemożliwić korzystanie z niektórych, a nawet wszystkich funkcji Aplikacji – Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie Aplikacji i jego skutki spowodowane brakiem dostosowania Urządzenia mobilnego do ww. wymagań
 5. Usługodawca informuje, iż w trakcie świadczenia usługi w systemie informatycznym urządzenia użytkownika są umieszczane pliki „cookies". Umieszczenie plików „cookies" w systemie informatycznym użytkownika jest konieczne do prawidłowego realizowania usług za pośrednictwem Aplikacji – szczegółowe zasady wykorzystywania plików „cookies” w Aplikacji określa Polityka Prywatności Aplikacji.
 6. Usługodawca informuje, iż w przypadku wprowadzenia modyfikacji Aplikacji wymagających przeprowadzenia przez Użytkownika aktualizacji (pobrania i zainstalowania najnowszej wersji) Aplikacji Użytkownik zostanie o tym poinformowany za pomocą specjalnego komunikatu. W celu poprawnego działania Aplikacji zaleca się, aby Użytkownik posiadał zawsze zainstalowaną najnowszą wersję Aplikacji. Przeprowadzenie aktualizacji wymaga połącznia z siecią Internet.

§ 6

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo do składania reklamacji dotyczących działania Aplikacji, reklamacje można złożyć w formie pisemnej przesyłając ją na adres Usługodawcy lub w formie elektronicznej poprzez wysłanie wiadomości e-mail z reklamacją na adres [email protected]
 2. Usługodawca rozpoznaje reklamację w ciągu 21 dni od daty jej otrzymania, powiadamiając Użytkownika o wyniku rozpoznania reklamacji i sposobie dalszego postępowania.
 3. W przypadku nie ustosunkowania się Usługodawcy do reklamacji Użytkownika w ciągu 21 dni od daty jej otrzymania, reklamację uznaje się za uzasadnioną.
 4. Reklamacje składane przez Użytkowników korzystających z funkcji Konsultacja mogą dotyczyć również rozliczenia jednostek, w przypadku uwzględnienia reklamacji dotyczącej zwrotu jednostek zwrot ten następuje poprzez zwiększenie liczby jednostek dostępnych do wykorzystania dla Użytkownika.
 5. Zwrot płatności dokonanej przez Użytkownika za poszczególne jednostki jest możliwy wyłącznie w sytuacji, gdy ich wykorzystanie przez Użytkownika nie jest już możliwe. Zwrot płatności nastąpi po rozpatrzeniu zgłoszenia Użytkownika dotyczącego zwrotu płatności na rachunek bankowy wskazany przez Użytkownika. Zgłoszenie dotyczące zwrotu płatności, a także wskazanie rachunku bankowego można złożyć w formie pisemnej przesyłając je na adres Usługodawcy lub w formie elektronicznej poprzez wysłanie wiadomości e-mail z reklamacją na adres [email protected]

§ 7

 1. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Aplikacji w sposób zgodny z jej przeznaczeniem i celem, obowiązującymi przepisami prawa, normami społecznymi, etycznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami Regulaminu.
 2. Użytkownik w szczególności jest zobowiązany do:
 3. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić, zakłócić lub uniemożliwić funkcjonowanie Aplikacji,
 4. powstrzymywania się od wykorzystywania Aplikacji w celu monitorowania stanu zdrowia i uzyskiwania od Lekarza prowadzącego porad medycznych dotyczących innych osób niż Użytkownik
 5. powstrzymywania się od przekazywania danych logowania do Aplikacji innym osobom,
 6. przestrzegania praw osób trzecich , w szczególności autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych.
 7. Użytkownikowi zabrania się:
 8. Zapisywania i przesyłania za pomocą Aplikacji materiałów i treści (m.in. w postaci tekstów, grafik, nagrań audio-wideo) o charakterze bezprawnym, w szczególności treści pornograficznych (w tym z udziałem dzieci lub zwierząt, lub z użyciem przemocy); nawołujących do nienawiści na tle etnicznym, rasowym, religijnym lub jakimkolwiek innym; propagujących faszyzm, nazizm lub komunizm; propagujących szeroko rozumiane piractwo komputerowe, fonograficzne, upowszechniających techniki łamania zabezpieczeń danych, zawierających treści sprzeczne z prawem lub naruszające prawa osób trzecich, w tym ich prawa autorskie i dobra osobiste.
 9. Zapisywania i przesyłania za pomocą Aplikacji oprogramowania mogącego mieć negatywny wpływ na działanie Aplikacji.
 10. Treści, układy graficzne, loga, znaki, oraz wszelkie treści publikowane w Aplikacji, z wyłączeniem dokumentów urzędowych oraz informacji zamieszczonych przez Użytkownika i Lekarza prowadzącego, są chronione prawami autorskimi przysługującymi Usługodawcy, jego licencjodawcom, partnerom handlowym, wobec czego zabronione jest jakiekolwiek ich kopiowanie w celu dalszej publikacji czy rozpowszechniania.
 11. Aplikacja podlega ochronie na podstawie przepisów Prawa autorskiego.
 12. W przypadku korzystania przez Użytkownika z Aplikacji w sposób niezgodny z jej przeznaczeniem, naruszający prawa osób trzecich, powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego i postanowienia Regulaminu, normy i zwyczaje społeczne, obyczajowe i moralne Usługodawca zastrzega sobie możliwość podjęcia działań zmierzających do wpłynięcia na Użytkownika w celu zaprzestania określonych wyżej naruszeń począwszy od wystosowania upomnienia do Użytkownika, przez czasowe zablokowanie możliwości korzystania z poszczególnych funkcji Aplikacji, aż do rozwiązania umowy świadczenia usług na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Aplikacji.

§ 8

 1. Dane osobowe Użytkowników są udostępniane przez Usługodawcę wyłącznie Lekarzom prowadzącym w celu umożliwienia prawidłowego świadczenia Usług oraz PayU w celu realizacji płatności za Usługi.
 2. Użytkownik Aplikacji, który zainstalował ją na swoim Urządzeniu mobilnym, może w dowolnym czasie ją usunąć oraz złożyć wniosek do Usługodawcy o usunięcie jego danych osobowych.
 3. Usługodawca może odmówić usunięcia danych Użytkownika Aplikacji, jeżeli Użytkownik naruszył postanowienia Regulaminu Aplikacji lub obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych i konta Użytkownika jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika Aplikacji.
 4. Użytkownik Aplikacji może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną od Usługodawcy na adres e-mail i numer telefonu podany w Formularzu Rejestracji, a także za pośrednictwem Aplikacji – zgoda ta nie jest wymagana do dokonania rejestracji. Użytkownik może w każdej chwili cofnąć zgodę na otrzymywanie informacji handlowych poprzez wysłanie informacji o rezygnacji na adres Usługodawcy lub za pomocą wiadomości elektronicznej wysłanej na adres e-mail [email protected].
 5. Szczegółowe informacje dotyczące gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych Użytkowników przez Usługodawcę określa Polityka Prywatności Aplikacji (link).

§ 9

 1. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe działanie Aplikacji oraz umożliwienie Użytkownikowi korzystania z jej poszczególnych funkcji na zasadach opisanych w Regulaminie.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
 1. treść informacji wprowadzonych do Aplikacji przez Użytkownika i Lekarza prowadzącego, w tym za treść porad udzielanych Użytkownikowi przez Lekarza prowadzącego, a także za skutki zastosowania/niezastosowania się Użytkownika do tych porad,
 2. nieprawidłowości w działaniu Aplikacji powstałe na skutek okoliczności niezależnych od Usługodawcy, w szczególności, ale nie wyłącznie takie jak:
 3. Usługodawca nie świadczy usług medycznych, a jedynie umożliwia kontakt pomiędzy Użytkownikiem i jego Lekarzem prowadzącym za pośrednictwem Aplikacji w zakresie opisanym w Regulaminie, jak również w celu zarządzania udzielaniem usług medycznych przez Lekarza prowadzącego.

§ 10

 1. Usługodawca mając na względzie dążenie do świadczenia na rzecz Użytkowników usług jak najwyższej jakości zastrzega sobie możliwość do wycofania niektórych udostępnionych w Aplikacji treści lub modyfikacji świadczonych Usług z uzasadnionych przyczyn (np. ze względu na ochronę prywatności, praw autorskich lub innych prawnych względów związanych z zawartością lub sposobem działania Aplikacji), nie wyklucza też możliwości zaistnienia konieczności przejściowego ograniczenia dostępności do funkcji Aplikacji ze względu na czynności techniczne, konserwacyjne albo związane z modyfikacją Aplikacji.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu i jego załączników w każdym czasie. O każdej zmianie Regulaminu i jego załączników Usługodawca powiadomi Użytkowników drogą elektroniczną poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres podany przy rejestracji z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem oraz umieszczenie stosownego komunikatu o zachodzących zmianach w Aplikacji. Brak zgłoszenia przez Użytkownika uwag, sugestii czy skarg w terminie 14 dni od momentu otrzymania informacji o planowanej zmianie regulaminu uważa się za akceptację proponowanych zmian.
 3. Każdorazowo po wejściu w życie zmian w treści Regulaminu podczas uruchomienia Aplikacji wyświetli się okno dialogowe umożliwiające zapoznanie się z aktualną wersją Regulaminu, której akceptacja jest warunkiem dalszego korzystania z Aplikacji. Akceptacja Regulaminu odbywa się jak przy pierwszym uruchomieniu Aplikacji. Użytkownik ma prawo nie udzielenia akceptacji nowego Regulaminu, co jest jednoznaczne z rozwiązaniem umowy świadczenia usług przez strony. Rozwiązanie tej umowy nastąpi wraz z naciśnięciem przycisku „Nie akceptuję” w oknie dialogowym umożliwiającym zapoznanie się z aktualną wersją Regulaminu.

§ 11

 1. Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z korzystania z Aplikacji, rezygnacja ta odbywa się poprzez odinstalowanie Aplikacji z Urządzenia mobilnego Użytkownika i jest równoznaczna z rozwiązaniem przez Użytkownika umowy o świadczenie usług, o której mowa w § 2 ust. 4 ze skutkiem natychmiastowym.
 2. Użytkownik może w każdym czasie cofnąć wyrażoną zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Usługodawcę oraz udostępnianie ich Lekarzowi prowadzącemu w celu należytego wykonywania Usług, cofnięcie zgody następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia i przesłanie go pocztą na adres Usługodawcy i jest równoznaczne z rozwiązaniem przez Użytkownika umowy o świadczenie usług, o której mowa w § 2 ust. 4 ze skutkiem natychmiastowym.
 3. W przypadku korzystania przez Użytkownika z Aplikacji w sposób sprzeczny z jej przeznaczeniem, obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminem Usługodawca może rozwiązać umowę o świadczenie usług, o której mowa w § 2 ust. 4 ze skutkiem natychmiastowym poprzez zablokowanie możliwości korzystania przez Użytkownika z Aplikacji.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia Usług ze względu na wycofanie Aplikacji z obrotu. O planowanym wycofaniu Aplikacji z obrotu i zaprzestaniu świadczenia Usług Usługodawca jest zobowiązany poinformować Użytkownika w drodze stosownego komunikatu wysłanego na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym oraz za pośrednictwem Aplikacji na miesiąc przed przewidywaną datą zaprzestania świadczenia usług. W przypadku opisanym w zdaniu poprzednim rozwiązanie umowy o świadczenie usług, o której mowa w § 2 ust. 4 następuje w dniu zaprzestanie świadczenie Usług przez Usługodawcę.
 5. Rozwiązanie umowy świadczenie usług, o której mowa w § 2 ust. 4 nie wyłącza możliwości ponownego zawarcia takiej umowy przez strony.

§ 12

 1. W przypadkach nieobjętych Regulaminem stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności w zakresie wykładni oświadczeń woli składanych w postaci elektronicznej stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z późniejszymi zmianami)
 2. Sądami właściwymi dla rozpatrywania sporów pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem wynikających ze stosowania Regulaminu stosownie do przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku Kodeks postępowania cywilnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 101 z późniejszymi zmianami) są sądy powszechne
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem….
 4. Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie przed zawarciem umowy o świadczenie usług, w sposób umożliwiający pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik. Aktualna wersja regulaminu jest dostępna na stronie: epiways.com/regulamin