POLITYKA PRYWATNOŚCI DLA UŻYTKOWNIKÓW APLIKACJI EPIWAYS

Firma EPIDOC sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności Użytkowników korzystających z Aplikacji. Z najwyższą starannością dba i zapewnia ochronę danych osobowych Użytkowników, stosując najlepsze technologiczne rozwiązania, zapobiegające wszelkim niepożądanym naruszeniom prywatności Użytkowników ze strony osób trzecich. Korzystając z Aplikacji, Użytkownicy powierzają nam swoje dane osobowe, w tym dane o stanie zdrowia, dlatego w trosce o bezpieczne i wygodne korzystanie z Aplikacji, niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania wszelkich danych Użytkowników uzyskiwanych przez Usługodawcę w związku ze świadczeniem Usług oraz zasady przechowywania i dostępu do przechowywanych na Urządzeniach mobilnych Użytkowników informacji za pomocą plików Cookies.

I. INFORMACJE OGÓLNE

 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych, zwanym dalej „Usługodawcą”, jest EPIDOC sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Towarowej 35/2 (00-869 Warszawa), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000585953, posiadająca REGON: 363022635 oraz NIP:5272750798. Kapitał zakładowy w wysokości 150 000,00 zł, adres elektroniczny: epiways.com
 2. Polityka Prywatności ma charakter informacyjny i nie zastępuje Polityki bezpieczeństwa oraz Instrukcji zarządzania system informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych, wprowadzonych przez Usługodawcę zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.
 3. Przed rozpoczęciem korzystania z Aplikacji Użytkownik powinien zapoznać się z treścią Polityki Prywatności.
 4. Polityka Prywatności ma zastosowanie jedynie do przetwarzania danych osobowych w zakresie i celu niezbędnym do świadczenia Usług przy stworzeniu pełnych gwarancji ochrony danych osobowych.
 5. Polityki prywatności stron zewnętrznych, do których odnośniki może zawierać Aplikacja, regulowane są odrębnymi dokumentami.
 6. Pojęcia użyte w Polityce Prywatności są użyte w znaczeniu nadanym im w treści Regulaminu korzystania z aplikacji mobilnej EpiWays.

II. GROMADZONE INFORMACJE

 1. W celu uzyskania dostępu do Aplikacji, Użytkownik dobrowolnie podaje następujące dane osobowe niezbędne do świadczenia Usług:
 2. imię i nazwisko,
 3. numer PESEL,
 4. numer telefonu komórkowego,
 5. adres e- mail.
 6. W trakcie świadczenia Usług, Usługodawca uzyskuje dane eksploatacyjne Użytkownika, czyli dane charakteryzujące sposób korzystania przez Użytkownika z Aplikacji. Usługodawca może uzyskać następujące dane eksploatacyjne:
 7. numer identyfikacyjny PIN podany Użytkownikowi podczas rejestracji Aplikacji,
 8. numer IMEI identyfikujący Urządzenie mobilne Użytkownika,
 9. numer IP identyfikujący Urządzenie mobilne Użytkownika, umożliwiający połączenie w sieci telekomunikacyjnej,
 10. informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z Aplikacji,
 11. W trakcie korzystania z Aplikacji Użytkownik może podać następujące dane osobowe:
 12. datę urodzenia;
 13. adres zamieszkania;
 14. informacje o przebiegu leczenia;
 15. informacje o przyjmowanych lekach;
 16. informacje o uczuleniach i alergiach;
 17. informacje o wynikach badań.
 18. Korzystanie z Aplikacji nie wymaga podania danych, o których mowa w pkt 3. Podanie danych, o których mowa w zadaniu poprzednim ma charakter dobrowolny.
 19. Zakres podanych przez Użytkownika danych, o których mowa w pkt 3 wpłynie na zupełność porady udzielonej przez lekarza.
 20. Użytkownik może w każdym czasie zmienić lub usunąć dane w całości lub w części.

III. PRZETWARZANIE DANYCH

 1. Wszelkie dane osobowe Użytkownika są przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Dane, o których mowa w art. 27 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych (dalej: „dane wrażliwe”) są przetwarzane wyłącznie w celu zarządzania udzielaniem usług medycznych przy stworzeniu pełnych gwarancji ochrony danych osobowych, tj. na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 7 ustawy o ochronie danych osobowych.
 3. Dane osobowe inne niż dane wrażliwe, Usługodawca przetwarza wyłącznie w celu świadczenia Usług oraz w celach marketingowych związanych z korzystaniem z Aplikacji, w tym w szczególności w celu:
 1. rozpatrywania reklamacji i uwag zgłaszanych przez Użytkownika,
 2. prowadzenia działalności marketingowej poprzez przesyłanie na podany przez Użytkownika adres e-mail lub numer telefonu wiadomości o treściach informacyjnych lub reklamowych,
 3. polepszenia jakości świadczonych Usług.
 1. Działalność o charakterze marketingowym jest prowadzona po dobrowolnym wyrażeniu zgody przez Użytkownika.
 2. Z zastrzeżeniem pkt 6 i 7, dane osobowe Użytkownika mogą zostać przekazywane innym podmiotom jedynie po uzyskaniu jego zgody.
 3. Na podstawie art. 31 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych, Usługodawca powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
 4. PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań w celu realizowania płatności za usługi oferowane w ramach Aplikacji,
 5. Dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane bez zgody Użytkownika podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości oraz organom celnym.

IV. PRAWA UŻYTKOWNIKA W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 1. Usługodawca zapewnia Użytkownikowi realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawo dostępu i poprawy własnych danych osobowych oraz kontroli ich przetwarzania.
 2. Użytkownik ma prawo żądać usunięcia danych, które są niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa. Użytkownik ma prawo żądać usunięcia danych, które są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 3. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Użytkownik ma prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych, gdy Usługodawca zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania jego danych osobowych innemu administratorowi danych.
 4. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania na podany uprzednio adres e-mail treści o charakterze reklamowym. W tym celu, Użytkownik powinien zgłosić rezygnację na wskazany w stopce wiadomości adres e-mail.

V. ZABEZPIECZENIE DANYCH

 1. Usługodawca chroni dane osobowe Użytkownika przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym oraz ich utratą, zniszczeniem, uszkodzeniem lub zmianą, stosując odpowiednie zabezpieczenia techniczne i organizacyjne.
 2. Usługodawca stosuje urządzenia zabezpieczające serwer, urządzenia szyfrujące oraz fizyczne środki bezpieczeństwa.
 3. Przed rozpoczęciem korzystania z Aplikacji tożsamość zarejestrowanego Użytkownika podlega każdorazowo uwierzytelnieniu poprzez wymóg wprowadzenia hasła składającego się co najmniej z 8 znaków, zawierającego małe i wielkie litery oraz cyfry lub znaki specjalne.
 4. Wymiana danych między Aplikacją i Aplikacją serwerową w trakcie przesyłania danych osobowych Użytkownika jest zaszyfrowana z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer).
 5. Powierzone przez Użytkownika dane osobowe są przechowywane na serwerze zewnętrznym, przy wykorzystaniu odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, zapewniających ochronę przetwarzanych danych osobowych zgodnie z wymogami określonymi przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności przez rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).
 6. Podmioty, z którymi współpracuje Usługodawca w celu realizacji Usług, zabezpieczają przetwarzane dane przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich zgodnie z obowiązującymi normami technicznymi i przepisami prawa.
 7. Urządzenia i nośniki zawierające dane wrażliwe, przekazywane poza obszar, w którym przetwarzane są dane osobowe, tworzony przez wykaz budynków, pomieszczeń lub części pomieszczeń, zabezpiecza się w sposób zapewniający poufność i integralność danych Użytkowników.

VI. MECHANIZM COOKIES

 1. Za zgodą Użytkownika, Usługodawca zamieszcza na Urządzeniu mobilnym Użytkownika Cookies i uzyskuje do nich dostęp.
 2. Cookies to małe fragmenty tekstu, wysyłane do Urządzenia mobilnego Użytkownika przez Aplikację oraz przez Urządzenie mobilne Użytkownika do Aplikacji. Cookies są przechowywane w Urządzeniu mobilnym Użytkownika.
 3. Usługodawca wykorzystuje dwa zasadnicze typy Cookies:
 4. Cookies trwałe – są to pliki o charakterze stałym, pozostające na Urządzeniu mobilnym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 5. Cookies sesyjne – są to pliki o charakterze tymczasowym, przechowywane na Urządzeniu mobilnym Użytkownika jedynie do chwili wylogowania się z Aplikacji.
 6. Stosowane przez Usługodawcę Cookies są całkowicie bezpieczne dla Urządzenia mobilnego Użytkownika. Mechanizm Cookies nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani informacji umożliwiających personalną identyfikację Użytkownika.
 7. Cookies nie powodują żadnych zmian konfiguracyjnych w Urządzeniu mobilnym Użytkownika, w szczególności nie powoduje przedostawania się do Urządzenia mobilnego Użytkownika wirusów lub niepożądanego oprogramowania.
 8. Usługodawca wykorzystuje Cookies w celu:
 9. dostosowania Aplikacji do potrzeb Użytkownika i optymalizacji korzystania z Usług Aplikacji,
 10. personalizacji Aplikacji w zakresie wyświetlanych treści,
 11. prowadzenia anonimowych statystyk i monitorowania aktywności Użytkownika w Aplikacji,
 12. badania prawidłowego funkcjonowania Aplikacji i jej ulepszenia.
 13. Niektóre oprogramowania służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszczają przechowywanie Cookies w Urządzeniu mobilnym Użytkownika.
 14. 8. Użytkownik może w każdym czasie usunąć Cookies lub odwołać zgodę wyrażoną przy rozpoczęciu korzystania z Aplikacji.
 15. Użytkownik może samodzielne i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące Cookies, określając warunki przechowywania ich na Urządzeniu mobilnym Użytkownika i dostępu Usługodawcy. Zmiany ustawień dotyczących Cookies Użytkownik może dokonać w ustawieniach Aplikacji.
 16. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi Cookies dostępne są w ustawieniach Aplikacji.
 17. Ograniczenie stosowania lub usunięcie Cookies wpłynąć może na jakość korzystania z Aplikacji i dostępność Usług.

VII. ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI

 1. Treść Polityki Prywatności może ulec zmianie.
 2. W przypadku zmiany jakiegokolwiek postanowienia Polityki Prywatności odpowiednie modyfikacje zostaną niezwłocznie zamieszczone pod adresem epiways.com/prywatnosc

VIII. KONTAKT

Wszelkie pytania i uwagi dotyczące warunków korzystania z Aplikacji oraz ochrony prywatności Użytkownika prosimy kierować pocztą elektroniczną na adres e-mail: [email protected] lub listownie na adres Usługodawcy: EPIDOC sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Towarowa 35/2, 00-869 Warszawa, z dopiskiem: „aplikacja EpiWays”.